Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

Bilimsel Yazılar

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

1. Göktaş P. 200 soruda viral Hepatitler El Kitabı. Gelişim Tıp Laboratuvarı Yayınları,Ekim 1997, İstanbul.

 

 2. Göktaş P, Malkoç N, Koçdoğan F ve ark. Test Kataloğu- Laboratuvar El Kitabı. Gelişim Tıp Laboratuvarları Yayınları, Ekim 2008, İstanbul

 

 3. Göktaş P, Laboratuvar Güvenliği ( Hastane Yönetimi: Editörler: Prof.Dr.Haydar Sur, Uzm.Dr. Tunçay Palteki kitabı içinde sayfa 591-597 ) , Nobel Tıp Kitabevleri, 2013, İstanbul

 

 4. Malkoç N, Göktaş P. Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri ( Hastane Yönetimi: Editörler: Prof.Dr. Haydar Sur, Uzm.Dr. Tunçay Palteki kitabı içinde, sayfa 759- 775 ) , Nobel Tıp Kitabevleri, 2013 , İstanbul

 

 5. Göktaş P, Malkoç N. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon ( Hastane, Sayfa 863- 883 ), Nobel Tıp Kitapevleri, 2013, İstanbul

 

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

 

1) GöktaşP, Par E İ: Koprokültürlerden izole edilen shigella’ların tiplendirilmesi ve kemoterapötiklere duyarlılıkları. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 26(1):15-21,1986.

 

2) GöktaşP. Erzincan bölgesinde bruselloz olgularında artış. İnfeksiyon Dergisi, 4(3):475-481, 1989.

 

3) GöktaşP, Şenocak H, Kılıç H: Bölgemizde kronik şigelloz olguları ve tedaviye direnç durumu. Türk Mikrobiyol Cemiyet Dergisi 19(2-3): 128-164, 1989.

4) GöktaşP. Brusellozda serolojik yanıtın seyri. Türk Mikrobiyol Cemiyet Dergisi 20(3-4): 199-203, 1990.

 

5) GöktaşP. Akut brusellozda tetrasiklin-streptomisin, doksisiklin-streptomisin ve ko-trimoksazol tedavilerinin karşılaştırılması.Ankem Dergisi. 4(4) :562-568, 1990.

 

6) GöktaşP, Tosyalı T, Duman M. Çeşitli obstetrik sorunları bulunan 529 hastada toksoplazmoz araştırılması. Türk mikrobiyol Cemiyet Dergisi, 20(3-4): 273-276, 1990.

 

7) GöktaşP. Bir olgu nedeniyle Bruselloz seyrinde salmonelloz. Ege Tıp Dergisi 29(3): 787-789, 1990.

 

8) GöktaşP. İkter oluşturan bir bruselloz olgusu. Ege Tıp Dergisi 29(3): 790-792, 1990.

 

9) GöktaşP, Çilsal E, Sümer S, Oktay G, Pervaz F. Erzincan’da bruselloz olgularında ve diğer hastalarda HbsAg taşıyıcılığı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2:151-156,1990.

 

10) Göktaş P. Erzincan bölgesinde salmonella infeksiyonları ve antibiyotiklere direnç durumu. Ege Tıp Dergisi 29(4): 949-951,1990.

 

11) Göktaş P, Sümer S, Çilsal E, Pervaz F, Oktay G. HbsAg aranmasında latex aglutinasyon testinin değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2:157-160,1990.

 

12) Göktaş P, Tosyalı T. Brusellozda hematolojik değişiklikler ve pansitopeni olguları. Ege Tıp Dergisi 29(4)949-951,1990.

 

13) Göktaş P. Brusellozis tedavisinde klinolonlar: 74 olgu çalışması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyet Dergisi 20(3-4): 182-188,1990.

 

14) Özel A, Göktaş P, Yılmaz M. Trekea ve nazofarenks yerleşimli iki hirudiniazis olgusu. Türk Mikrobiyoloji Cemiyet Dergisi 21(1): 79-82, 1991.

 

15) Göktaş P, Tosyalı T, Fıkırkoca C, Duman M. Gebelikte geçirilen akut bruselloz ile abortus ilişkisi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyet Dergisi 20(3-4): 230-236, 1990.

 

16) Göktaş P. Derin anemi oluşturan bir bruselloz olgusu Klimik Dergisi, Cilt:3, Sayı:3: 143-144, 1990.

 

17) Göktaş P, Özel A, Tosyalı T, Terzioğlu Ö, Göktaş S, Çilsal E, Sümer S. Hastaneye başvuru sıklığı ile HbsAg taşıyıcılığıarasındaki ilişki. Türk Mikrobiyoloji Cemiyet Dergisi 21(2): 137-142, 1991.

 

18) Göktaş P, Oktay G, Sümer S, Göktaş S. Bruselloz tanısında iki testin karşılaştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyet Dergisi 21(2) : 199-203, 1991.

 

19) Göktaş P, Oktay G, Pervaz F. Sağlık personeli ve normal toplum bireylerinde elerin bakteriyolojik incelenmesi, Türk Mikrobiyoloji Cemiyet Dergisi 21(3-4): 266-276, 1991.

 

20) Coşkun D, Ersan G, Göktaş P. Meningo-ansefalit nedeni ile izlenen bir Behçet hastalığı olgusu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 34:112-4, 1994

 

21) Göktaş P, Coşkun D, Ertem S, Özyürek S, Karagül E, Selçuk S. Fulminan ve subfulminan seyir gösteren 34 viral hepatit olgusunun değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 1: 46-51, 1995.

 

22) Göktaş P, Coşkun D, Dağ Z. Seftriaksona bağlı bir trombositopeni olgusu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 36:255-7,1996.

 

23) Coşkun D, Göktaş P, Özyürek S, Dağ Z. Akut pürülan, viral ve tüberküloz menejitlerde prognoz ile prognoza etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 3: 188-94, 1997.

 

24) Ceran N, Coşkun D, Hitit G, Göktaş P. Nörolojik komplikasyonla başlayan bir AIDS olgusu: Progresifmultifokal lökoensefalopati. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 19: 108-10, 1997.

 

25) Ceran N, Coşkun D, Hitit G, Göktaş P., "Nörolojik komplikasyonla başlayan bir AIDS olgusu: Progresif multifokal lökoensefalopati.", PTT Hastanesi Tıp Dergisi , 108-110 pp., 1997

 

26) Erdemİ, Şengöz İnan A, Akın Ertem S, Ceran N, Karagül E, Göktaş P., "İntravasküler kateter infeksiyonlarından elde edilen Staphylococcus aureus ve koagülaz negatif stafilokok suşlarında vankomisin ve teikoplaninin in vitro etkinliğinin karşılaştırılması.", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi , 14-17, 1997

 

27) Coskun D, Dağ Z, Göktaş P. Cost analysis of post-operative nosocomial infections. Turkish Journal of Hospital Infections 2: 164- 6, 1998.

 

28) Coşkun D, Ceran N, Göktaş P. A case of 13th episode of recurrent meningitis. Marmara Medical Journal 11:41-2, 1998.

 

29) DağZ, Coşkun D, Göktaş P. Genel cerrahi kliniklerinde postoperatif nozokomiyal infeksiyon sürveyansı. Hastaneİnfeksiyonları Dergisi 2: 103-114, 1998.

 

30) Göktaş P, Ceran N, Coşkun D, Hitit G, Karagül E, Özyürek S. Otuz sekiz tüberküloz menenjit olgusunun değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 11:15-8, 1998.

 

31) Göktaş P, Ceran N, Coşkun D, Şimşek S, Karagül E. Onbeş rekürren menenjit olgusu. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 3: 53-60, 1998.

 

32) Coşkun D, Göktaş P, Ceran N, Hitit G. Dışkıdan izole edilen patojen bakteriler ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi 4: 481-4, 1998.

 

33) Hitit G, Göktaş P, Yazgan Z, Ceran N, Günerhan Y., "Tifo seyrinde gelişen barsak perforasyonu.", PTT Hastanesi Tıp Dergisi , 53-54 pp., 1998

 

34) Göktaş P, Sarı A, Ceran N, Özyürek S., "Mortal sonlanan 18 menenjit olgusu.", Klimik Dergisi , 99-102 pp., 1998

 

35) Coşkun D, Dağ Z, Göktaş P. Nedeni bilinmeyen ateş olguları. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 20: 14-6, 1998.

 

36) Şimşek S, Göktaş P, Coşkun D. The in vitro effect of some antibiotic combinations including ofloxacin and ciprofloxacin against Brucella melitensis. Marmara Medical Journal 11: 152-5, 1998.

 

37) Coşkun D, Özyürek S, Göktaş P. Bir "Akdeniz Benekli Ateşi" olgusu (Editöre mektup) Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 4: 72, 1999.

 

38) Göktaş P, Coşkun D, Karaağaçlıoğlu F, Hitit G, Özyürek S, Karagül E, Ceran N. Tifo tedavisinde kloramfenikol ve siprofloksasin etkinliklerinin karşılaştırılması. Klimik Dergisi 12:27-31, 1999.

 

39) Ceran N, Göktaş P, Ceran Ö, Güven H., "Gebe kadınlar ve yenidoğan bebeklerinde Grup B streptokok taşıyıcılığı.", Mikrobiyoloji Bülteni , 21-27 pp., 1999.

 

40) Erdemİ, Ceran N, Göktaş P, Karagü E, Sarıtaş M., "The use of albendazol in a case of hydatid cyst with multiple organ involvement.", Marmara Medical Journal , 142-145 pp., 1999.

 

41) Coşkun D, Dağ Z, Göktaş P. Cerrahi alan infeksiyonu gelişmesinde predispozan faktörlerin araştırılması .Hastaneİnfeksiyonları Dergisi 3:151-5, 1999.

 

42) Yay G, Göktaş P, Coşkun D, Karaağaçlıoğlu F, Hitit G, Özyürek S, Karagül E, Ceran N., "Tifo tedavisinde Kloramfenikol ve siprofloksasinin etkinliklerinin karşılaştırılması", Klimik Dergisi , 27-31 pp., 1999.

 

43) Göktaş P, Özsoy Hitit G, İnan A, Karagül E, Er Ö., "Tetanoz olgularının immünizasyon, tedavi ve prognozlarının değerlendirilmesi", İnfeksiyon Dergisi , 459-462, 2000.

 

44) Göktaş P, Ertem SA, Coşkun D, Özyürek S, Karagül E, Metin F. Fulminan ve Subfulminan seyir gösteren 50 viral hepatit olgusunun değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 3: 355-9, 2001.

 

45) Hitit G, Göktaş P, Karagül E, Ceran N, Coşkun D, Öztürk D., "Bir dissemine kandidoz olgusu.", İnfeksiyon dergisi , 379-383 pp., 2001

 

46) Göktaş P, Ceran N, Coşkun D, Yenisolak A, Karagül E, Özyürek S. Nedeni Bilinmeyen Ateş: 35 olgunun analizi. Floraİnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 7:191-5, 2002.

 

47) P. Göktaş , N.Ceran, Diler Coşkun, Ahmet Yenisolak, Emin Karagül, Seyfi Özyürek., "Nedeni bilinmeyen ateş: 35 olgunun analizi", Flora , 191-195 pp., 2002

 

48) Göktaş P, Ceran N, Karagül E, Çiçek G, Özyürek S., "Kuduz aşı merkezimize başvuran 11 017 olgunun değerlendirilmesi.", Klimik Dergisi , 12-15 pp., 2002

 

49) Ceran N, Yenisolak A, Hitit G, Göktaş P., "İntravezikal BCG tedavisi sonrasıgelişen bir granülomatöz hepatit olgusu.", Klimik Dergisi , 67-68 pp., 2002

 

50) Erdemİ, Gülsün S, Metin F, Yüksel S, Döşoğlu N, Kaya B, Göktaş P. Santral Venöz Kateterlerden İzole Edilen Etkenlerin Antibiyotik Direnç Özellikleri, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 42 (1) 11-112, 2002

 

51) Ceran N, Gülsün S, Oğuzoğlu N, Erdem İ, İnan A, Engin D, Göktaş P, "Tekrarlayan idrar yolu infeksiyonlarında konağa ait risk faktörleri", İnfeksiyon Dergisi , 15-21 pp., 2003

 

52) Ceran N, Gülsün S, Oğuzoğlu N, Erdem İ, Engin DÖ, İnan AŞ, Göktaş P., "Tekrarlayan idrar yolu infeksiyonlarında konağa ait risk faktörleri", İnfeksiyon Dergisi , 15-21, 2003

 

53) Ceran N, Engin D, Çomoğlu Ş, Karagül E, Göktaş P., "Herpes simpleks meningoensefaliti: Onbir olgunun değerlendirilmesi", Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , 138-144 pp., 2004

 

54) Engin D, Ertem S.A., Taşçıoğlu J, Gülsün S, ÖZyürek S, Göktaş P. Pürülan Meninjitlerin Erken Tanısında Lateks Aglütinasyon Testinin Değerlendirilmesi, İnfeksiyon Dergisi, 3: 297-302, 2004

 

55) Gülsün S, Göktaş P. Tekrarlayan İdrar Yolu İnfeksiyonlarında Saptanan Risk Faktörleri. Dicle Tıp Dergisi, 31: 10-16,2004

 

56) İnan A, Özsoy Hitit G, Metin F, Özyürek SÇ, GöktaşP, "Akdeniz benekli ateşi: Ondokuz olgunun değerlendirilmesi.", İnfeksiyon Dergisi , 297-302, 2005

 

57) Özsoy G, Özyürek S, Erdem İ, Ceran N, Engin D, GöktaşP. ‘’ Bir meningovasküler sifilis olgusu.‘’, Klimik Dergisi, 19(3), 119-120 pp. ,2006

 

58) Erdemİ, Hakan T, Ceran N, İnan A, Karlı Ş, Şenbayrak Akçay Ş, Öztürk Engin D, Göktaş P, Berkman MZ., "Haydarpaşa Numune Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği’nde Gelişen Hastaneİnfeksiyonları Sürveyans Sonuçları.", Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , 36-38, 2006

 

59) Ceran N, Erdem İ, Öztürk D, İnan A, Karagül E, Özyürek S, Göktaş P, Kesikbaş M, Akçay S. "Genel cerrahi kliniklerinde gelişen cerrahi alan infeksiyonları", Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , 364-370 pp., 2007

 

60) İnan A, Gülsün S, Erdem İ, Oğuzoğlu N, Akçay S, Özyürek S, Göktaş P. Staphylococcus aureus kökenlerinde fusidik asit ile levofloksasin ve siprofloksasin arasındaki in-vitro antagonizmanın araştırılması, Türk Mikrobiyal Cemiyeti Dergisi, 37(2):v89-93,2007

 

61) Şengözİnan A, Turan G, Ceran N, Öztürk Engin D, Erdem İ, Şenbayrak Akçay S, Akgün N, Göktaş P., "Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Hastane infeksiyonları 2005 yılı sürveyans sonuçları.", Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, , 176-179, 2007

 

62) İnan A, Gülsün S, Erdem İ, Oğuzoğlu N, Akçay SŞ, Özyürek SÇ, Göktaş P., "S.aureus kökenlerinde fusidik asit ile levofloksasin ve siprofloksasin arasındaki in vitro antagonizmanın araştırılması.", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi , 89-93, 2007

 

63) İnan A, Turan G, Erdem İ, Özgültekin A, Karagül E, Akgün N, Göktaş P. ., "Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniğinde temizlik-dezenfeksiyon- sterilizasyon uygulamaları", Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , 360-363, 2007

 

64) Tok B, Engin ÖD, Tok ÇN, Şengöz İnan A, Özyürek SÇ, Göktaş P., "İstanbul’da farklı yaş gruplarında

hepatit E seroprevalansının araştırılması.", Viral Hepatit Dergisi , 35-39 pp., 2007

 

65) Ceran N, Erdem İ, Öztürk D, İnan A, Karagül E, Özyürek S, Göktaş P, Kesikbaş M, Akçay S, "Genel cerrahi kliniklerinde gelişen cerrahi alan infeksiyonları", Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , 364-370, 2007

 

66) Tok NÇ, Öztürk Engin D, Tok B, Erdem İ, Taşçıoğlu JK, Şengöz İnan A, Akgün N, Göktaş P., "Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde yatan hastaların rektal sürüntü örneklerinde vankomisin dirençli enterokok (VRE) taraması", Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , 38-41, 2007

67)

 

68) Erdemİ, Engin D, İnan A, Ceran N, Hitit G, Koçdoğan F, Karagül E, Özyürek S, Göktaş P. "Otuzdört erişkin osteomyelit olgusunun etyoloji, klinik özellikleri, laboratuvar bulguları ve tedavi sonuçları.", Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , 171-176 pp., 2008

 

69) Erdemİ, Öztürk Engin D, İnan A, Ceran N, Hitit Özsoy G, Koçdoğan F, Karagül E, Özyürek S, Göktaş P, "Otuzdört erişkin osteomiyelit olgusunun etyoloji, klinik özellikleri, laboratuvar bulguları ve tedavisi", Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi , 171-176, 2008

 

70) Öztürk D, İnan A, Erdem İ, Ceran N, Altıntaş J, Özyürek S, Karagül E, Göktaş P. "Kırım Kongo Kanamalı Ateş:Sekiz olgunun değerlendirilmesi.", İnfeksiyon Dergisi , 105-108 pp., 2009

 

71) İnan A, Akçay S.Ş., Özyürek S, Tekin S.Z., Erdoğmuş P, Erdem İ, Engin D, Ceran N, Göktaş P. " Hastane Kökenli Patojenlere Karşı Çeşitli Dezenfektan ve Antiseptiklerin Etkinliği.", Türk Mikrobiyoloji

Cemiyeti Dergisi , 97-102 pp., 2009

 

72) Öztürk Engin D, Erdem İ, İnan A, Ceran N, Hakan T, Akçay S, Göktaş P, Berkman Z. "Haydarpaşa Numune Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği Hastane infeksiyonları sürveyans Sonuçları", Hastaneİnfeksiyonları Dergisi , 197-208, 2009

 

73) Öztürk Engin D, Şengöz İnan A, Erdem İ, Ceran N, Altınaş J, Özyürek S, Karagül E, Göktaş P, "Kırım-Kongo kanamalı Ateş:sekiz olgunun değerlendirilmesi", İnfeksiyon Dergisi , 105-108, 2009

 

74) İnan A, Şenbayrak Akçay A, Özyürek SÇ, Tekin SZ, Erdoğmuş P, Erdem İ, Engin DÖ, Ceran N, Göktaş P, "Hastane kökenli patojenlere karşı çeşitli dezenfektan ve antiseptiklerin etkinliği.", Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi , 97-102, 2009;

 

75) Karlı Ş, Ceran N, Genç İ, İnan A, Öztürk D, Taşdemir C, Uzun B, Aksaray S, Göktaş P., "Toplum ve hastane kaynaklı infeksiyonlardan izole edilen GSBL pozitif Escherichia coli suşlarında tigesiklin duyarlılığının araştırılması", ANKEM , 209-14 pp, 2010

 

76) Karlı Ş, Ceran N, Genç İ, İnan A, Öztürk D, Taşdemir C, Uzun B, Aksaray S, Göktaş P, "22. Toplum ve hastane kaynaklı infeksiyonlardan izole edilen GSBL pozitif Escherichia coli suşlarında tigesiklin duyarlılığının araştırılması", ANKEM Dergisi , 4, 2010

 


7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

1. Göktaş P. 200 soruda viral Hepatitler El Kitabı. Gelişim Tıp Laboratuvarı Yayınları,Ekim 1997, İstanbul.

 

2. Göktaş P, Malkoç N, Koçdoğan F ve ark. Test Kataloğu- Laboratuvar El Kitabı. Gelişim Tıp Laboratuvarları Yayınları, Ekim 2008, İstanbul

 

3. Göktaş P, Laboratuvar Güvenliği ( Hastane Yönetimi: Editörler: Prof.Dr.Haydar Sur, Uzm.Dr. Tunçay Palteki kitabı içinde sayfa 591-597 ) , Nobel Tıp Kitabevleri, 2013, İstanbul

 

4. Malkoç N, Göktaş P. Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri ( Hastane Yönetimi: Editörler: Prof.Dr. Haydar Sur, Uzm.Dr. Tunçay Palteki kitabı içinde, sayfa 759- 775 ) , Nobel Tıp Kitabevleri, 2013 , İstanbul

 

5. Göktaş P, Malkoç N. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon ( Hastane……………………………., Sayfa 863- 883 ), Nobel Tıp Kitapevleri, 2013, İstanbul7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

 

1) GöktaşP. Comparison of streptomycin-tetracycline versus streptomycin-doxycycline in the treatment of brusellosis, the relationship between delay in therapy and ıts becoming chronic. Curr ther Res 51(3): 1-9, 1992.

 

2) Coskun D, Dag Z, Goktas P, “Cost analysis of post-operative nosocomial infections. Turkish Journal of Hospital Infections ,2: 164-6, 1998

 

3) Coskun D, Ceran N, Goktas P, “A case of 13th episode of recurrent meningitis. Marmara Medical Journal, 11: 41-2, 1998

 

4) Simsek S, Goktas P, Coskun D, “The in vitro effect of some antibiotic combinations including ofloxacin and ciprofloxacin against Brucella melitensis” Marmara Medical Journal, 11: 152-5, 1998

 

5) Simsek S, Goktas P, Coskun D, “The in vitro effects of some antibiotic combinations including ofloxacin and ciprofloxacin against brucella melitensis 11: 152-3, 1998

 

6) Inan A, Gulsun S, Guveli H, Tascioglu J, Goktas P, “An investigation of Helicobacter pylori using culture, histopathological and serological examination methods and itd antimicrobal sensitivites.” Saudi Medical Journal, 597-600, 2005

 

7) Hakan T, Ceran N, Erdem I, Berkman M.Z, Göktaş P, “Bacterial brain abscesses: An evalution of 96 cases” Journal of Infection, 52, 359-366, 2006

 

8) Demir M.K, Hakan T, Kilicoglu G, Ceran N, Berkman M. Z, Erdem I, Göktaş P,“Bacterial brain abscesses: prognostic value of an imaging severity index” Clinical Radiology, 62, 564-572, 2007

 

9) Erdem I, Gültekin A, İnan A.Ş,Dinçer E, Turan G, Ceran N, Engin D, Akçay S, Akgün N, Göktaş P, “Incidence, Etiology, and Antibiotic Resistance Patterns of Gram-Negative Mikroorganisms Isolated from PStients with Ventilatör-Associated Pneumonia in a Medical-Surgical Intensive Care Unit of a Teaching Hospital in İstanbul, Turkey (2004-2006), Jpn. J.İnfect. Dis., 61, 339-342, 2008

 

10) Erdem I, Ozgultekin A, Sengoz İnan A, Dincer E, Turan G, Ceran N, Ozturk E, Senbayrak Akcay S, Akgun N, Goktas P,“ Incidence, etiology and antibiotic resistance patterns of gram-negative ve microorganisms isolated from patients with ventilator-associated pneumonia in a medical-surgical intensive care unit of a teaching hospital in İstanbul, Turkey (2004-2006)”, Japanese Journal of Infectious Diseases, 339-342, 2008

 

11) Erdem I, Hakan T, Ceran N, Metin F, Akçay S.S, Küçükercan M, Berkman M.Z, Göktaş P, “ Clinical features, Laboratory data, magagement and the risk factors that afeect the mortality in patients with postoperative meningitis, Neurology İndia, October-December Vol:56 Issue 4, 2008

 

12) Erdem I, Ozgultekin A, Sengoz Inan A, Ozturk Engin D, Senbayrak Akcay S, Turan G, Dincer E, Oguzoglu N, Goktas P,“Bloodstream infections in a medical-surgical intensive care unit: incidence, aeriology, antimicrobial resistance patterns of Gram-positive and Gram-negative bacteria”, Clinical Mikrobiology and Infecition, 943-946, 2009

 

13) Inan AS, Erdem I, Engin DO, Hıtıt G, Ceran N, Senbayrak S, Ozyurek SC, Karagul E, Goktas P, “Malaria: An evaluation of 40 cases”, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 147-151, 2010

 

14) Erdem O, Oguzoglu N, Ozturk Engin D, Ozgultekin A, Sengoz Inan A, Ceran N, Kaya F, Genc I, Goktas P,“Incidence, etiology and risk factors associated with mortality of nosocomial candidemia in a tetiary care hospital in İstanbul, Turkey,“Medical Principles and Practice, 463-467, 2010

 

15) Sengoz Inan A, Ceran N, Erdem I, Engin OD, Senbayrak S, Ozyurek S.C, Goktas P, “Neurobrucellosis with transient ischemic attack, vasculopathic changes, intracerebral granulomas and basal ganglia infarction: a case report, “Journal of Medical Case Reports, 340, 2010

 

16) Turan G, Inan AS, Akgun N, Tascıoglu J, Goktas P,“Mekanik ventilatör devresinde kullanılan nemlendirici/bakteriyel filtrelerin etkin kullanım süreleri, “Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2010

 

17) GöktaşP, Mert D, Ceran N, Koçdoğan Y, Erdem I, Adalati R, Özyürek S, “ A randomized comprative study of single-dose fosfomycin and 5-day ciproloxacin in female patients with uncomplicated lower urinary tract infections” Jİnfect Chemother, 2010

 

18) Senbayrak Akcay S, Akgun N, Goktas P., "Incidence, etiology, and antibiotic resistance patterns of gram-negative microorganisms isolated from patients with ventilator-associated pneumonia in a medical-surgical intensive care unit of a teaching hospital in istanbul, Turkey (2004-2006)", Japanese Journal of Infectious Diseases, 339-342, 2008

 

19) Erdem I, Ozgultekin A, Sengoz Inan A, Ozturk Engin D, Senbayrak Akcay S, Turan G, Dincer E, Oguzoglu N, Goktas P, "Bloodstream infections in a medical-surgical intensive care unit: incidence, aetiology, antimicrobial resistance patterns of Gram-positive and Gram-negative bacteria", Clinical Microbiology and Infection, 943-946, 2009

 

20) Inan AS, Erdem I, Engın DO, Hıtıt G, Ceran N, Senbayrak S, Ozyürek SC, Karagül E, Göktaş P, "Malaria: An evaluation of 40 cases", Türkiye Parazitoloji Dergisi, 147-151, 2010

 

21) Erdem I, Oguzoglu N, Ozturk Engin D, Ozgultekin A, Sengoz Inan A, Ceran N, Kaya F, Genc I, Goktas P.,"Incidence, etiology and risk factors associated with mortality of nosocomial candidemia in a tertiary care hospital in Istanbul, Turkey.", Medical Principles and Practice, 463-467, 2010

 

22) Turan G, Inan AS, Akgün N, Taşçıoğlu J, Göktaş P., "Mekanik ventilatör devresinde kullanılan nemlendirici/bakteriyel filtrelerin etkin kullanım süreleri", Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2010

 

23) Sengoz Inan A , Ceran N, Erdem I, Engin OD, Senbayrak S, Ozyurek S.Ç, Goktas P., "Neurobrucellosis with transient ischemic attack, vasculopathic changes, intracerebral granulomas and basal ganglia infarction: a case report.", journal of Medical Case Reports , 340., 2010

 

24) Erdem I, Oğuzoğlu N, Engin D, Özgültekin A, İnan A.S, Ceran N, Kaya F, Genç İ, Göktaş P, “Incidence, Etiology and Risk Factors Associated with Mortality of Nosocomial Candidemia in a Tertiary Care Hospital in İstanbul, Turkey, Med Principles and Practise,19:463-467, 2010

 

25) Ozturk Engin D, Kuloglu F, Sengoz Inan A, Ceran N, Cakar S, Goktas P, “Akdeniz Benekli Ateşi: İki oldu Sunumu”, Türkiye Klinikleri J Med Sci, 1554-1558. 2011

 

26) Ceran N, Turkoglu R, Erdem I, Inan A, Ozturk D, Tireli H, Goktas P, “Neurobrucellosis: Clinical, diagnostic, therapeutic features and outcome: Unusual clinic presentations in an endemic region” , Brazilian Journal of Infectious Diseases, 52-59, 2011

 

27) Ceran N, Koçdoğan F, Mert D, Erdem I, Dede B, Adaleti R, Özyürek S, Karagül, Göktaş P, “ Hepatitis a seroprevalence in children and young adults in İstanbul, Turkey: seroprevalence change and associated factors, Journal of Viral Hepatits, 2011

 

28) Ozturk Engin D, Kuloğlu F, Sengöz Inan A, Ceran N, Çakar Ş, Göktaş P., "Akdeniz Benekli Ateşi: İki Olgu Sunumu", Türkiye Klinikleri J Med Sci, 1554-1558, 2011

 

29) Ceran N, Türkoğlu R, Erdem I, Inan A, Oztürk D,Tireli H, Göktaş P., "Neurobrucellosis: Clinical, diagnostic, therapeutic features and outcome: Unusual clinic presentations in an endemic region", Brazilian Journal of Infectious Diseases, 52-59, 2011

 

30) Türkoğlu R, Ceran N, Erdem I, İnan A, Engin D, Tireli H, Göktaş P, “Neurobrucellosis: clinical, diagnostic, therapeutic features and outcome. Unusual clinical presentations in an endemic region, Braz J Infect Dis., 15(1):52-59, 2011

 

31) Inan A, Ozgultekin A, Akcay SS, Engin DO, Turan G, Ceran N, Dincer E, Aksaray S, Goktas P, Erdem I, “Alterations in bacterial spectrum and increasing resistance rates in isolated microorganisms from device-associated infections in an intensive care of a teaching hospital in İstanbul (2004-2010)” , Japanese Journal of Infectious Diseases, 146-151, 2012

 

32) Inan A, Ozgultekin A, Akcay SS, Engin DO, Turan G, Ceran N, Dincer E, Aksaray S, Goktas P, Erdem I.,, "Alterations in bacterial spectrum and increasing resistance rates in isolated microorganisms from device-associated infections in an intensive care unit of a teaching hospital in istanbul (2004-2010)", Japanese Journal of Infectious Diseases, 146-151 ,2012

 

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 

1) GöktaşP, Ertem SA, Coşkun D, Özyürek S, Karagül E, Metin F, Selçuk S. Evaluation of 50 viral hepatitis cases with fulminant and subfulminant course. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Disease-2001,İstanbul.

 

2) Inan A, Turan G, Erdem I, Ceran N, Hitit GO, Engin DO, Oguzoglu N, Akgun N, Goktas P. Hospital infection surveillance in intensive care unit of Haydarpasa Numune Training and Research Hospital: Device utilization and device associated infection rates. Sixth Congress of the International Federation of Infection Control, 99, Istanbul, Turkey, October 2005,

 

3) .Inan A, Turan G, Akgun N, Goktas P, Yuksel G, Karagul E. The cleaning-disinfection-sterilization studies in the ICU. 15th International Intensive Care Symposium, 151, Istanbul, Turkey, May 2005

 

4) Inan A, Turan G, Özgültekin A, Dede B, Dinçer E, Karagül E, Göktaş P. The Defined Daily Dose Rates and Antimicrobial Consumption Index of some Antibacterials Using in Intensive Care Unit of HNH. 16th International Intensive Care Symposium, 38, Istanbul,Turkey, April 2007

 

5) Turan G, İnan A, Özgültekin A, Erdem İ, Ormancı F, Göktaş P. Device Utilisation and Device Associated Hospital Infection Rates in Intensive Care Unit of HNH, 16th International Intensive Care Symposium, 43, Istanbul, Turkey, April 2007

 

6) Inan A, Oztultekin A, Turan G, Engin D, Tosman S, Ceran N, Ormancı F, Yüksel G, Akçay S, Göktas P. Incidence densities for device-associated infection in a medical-surgical intensive care unit of a teaching hospital in Turkey, 55, Istanbul, Turkey, May 2009

 

7) Engin D, Turan G, Ozgultekin A, Inan A, Ceran N, Yüksel G, Ormancı F, Dincer E, Goktas P, Coskun E. Observation study: Hand hygiene compliance in an intensive care unit in Haydarpasa Numune Teaching and Research Hospital, 17th International Intensive Care Symposium, 53, Istanbul, Turkey, May 2009

 

8) Ozturk Engin D, Sengoz Inan A, Talas İG, Erdem I, Ceran N, Ozyurek SÇ, Karagül E, Goktas P. Sepsis due to fluoroquinolone-resistant Escherichia coli after transrectal prostate needle biopsy: a report six cases. Euroasia Congress of Infectious Diseases (EACID), 113, Baku, Azerbaijan, October 2009

 

9) Ozturk Engin D, Sengoz Inan A, Erdem I, Ceran N, Ozyurek S, Mısırlı H, Duman D, Demir G, Goktas P. Case report: Infective endocarditis caused by Enterococci spp. in pregnancy. Euroasia Congress of Infectious Diseases (EACID) , 112, Baku, Azerbaijan, October 2009

 

10) Ceran N, Turkoğlu R, Erdem I, Sengoz Inan A, Ozturk DE, Hakan T, Tireli H, Goktas P. Neurobrucellosis: Clinical, diagnostic, therapeutic features and outcome: Unusual clinic presentations in an endemic region, Euroasia Congress of Infectious Diseases (EACID) , 115, Baku, Azerbaijan, October 2009

 

11) Erdem I, Oğuzoglu N, Ozturk Engin D, Ozgultekin A, Sengoz Inan A, Kaya F, Goktas P. Risk factors associated with mortality of nosocomial candidemia in a tertiary care hospital in Istanbul, Euroasia Congress of Infectious Diseases (EACID), 173, Baku, Azerbaijan, October 2009

 

12) Erdem I, Ozturk Engin D, Sengoz Inan A, Ceran N, Berkman Z, Goktas P. Postoperative nosocomial meningitis: etiology patterns and antimicrobial resistance patterns of gram positive and gram negative bacteria, Euroasia Congress of Infectious Diseases (EACID), 45, Baku, Azerbaijan, October 2009

 

13) Sengoz Inan A, Ozturk Engin D, Erdem I, Hitit G, Ceran N, Zeynel AD, Ozyurek SÇ, Karagül E, Goktas P. Malaria: A retrospective evaluation of epidemiological, clinical, laboratory and therapeutic features of 34 cases, Euroasia Congress of Infectious Diseases (EACID), 110, Baku, Azerbaijan, October 2009

 

14) Sengoz Inan A, Odabası Z, Bayoglu V, Ozturk Engin D, Erdem I, Ceran N, Oguzoglu N, Tasdemir C,

Senbayrak S, Ozdemir A, Goktas P. Fatal Fungal Perıtonıtıs By Trıchoderma Sp. In A Patıent Undergoıng Contınuous Ambulatory Perıtoneal Dıalysıs (CAPD), Euroasia Congress of Infectious Diseases (EACID), 108, Baku, Azerbaijan, October 2009

 

15) Ozturk Engin D, Sengoz Inan A, Goktas P, Ceran N, Altıntaş J, Karlı S, Karagül E. Crimean-Congo haemorrhagic fever in Turkey, 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 2049 , Helsinki, Finland, May 2009

 

16) Inan A, Ozturk D, Goktas P, Ceran N, Ozyurek SC, Senbayrak S, Erdem I. Brucellosis: a retrospective evaluation of clinical, laboratory and therapeutic features of 101 cases, 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), R2203, Helsinki, Finland, May 2009

 

17) Inan A, Ozturk DO, Ceran N, Senbayrak S, Erdem I, Goktas P. A one-day prevalance study: the evaluation of antibiotic use and cost in a training hospital, 19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), P1038, Helsinki, Finland, May 2009

 

18) Öztürk Engin D, Ozyürek S, Dağlı Ö, Ceran N, İnan A, Karagül E, Demirtunç R, Göktaş P. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism after varicella in a case with Factor V Leiden mutation and activated protein C resistance, The 4th Eurasia Congressof ınfectious diseases (EACID), 189., Sarajevo-Bosnia & Herzegovina, 2011

 

19) Öztürk Engin D, Dağlı Ö, Ceran N, İnan A, Ozyürek S, Demir Z, Karagül E, Göktaş P. Occupational exposure to blood and body fluid among health-care workers in a teaching hospital in Istanbul, Turkey, The 4th Eurasia Congressof ınfectious diseases (EACID), 250, Sarajevo-Bosnia & Herzegovina, 2011

 

20) Ceran N, Ozyurek S, Karagul E , Inan A, Engin D , Ozsoy G , Goktas P. Twenty five years with HIV/AIDS in the lowest prevalence region: epidemiologic and clinical profile, The 4th Eurasia Congressof ınfectious diseases (EACID), 204, Sarajevo-Bosnaia, Herzegovina, 2011

 Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz