Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

IGRA testlerin (T-SPOT.TB Test ve Quantiferon TB Gold Test)Verimliliğinin Kullanıcı Yönünden Karşılaştırılması
Yayınlanma Tarihi:
Paşa Göktaş, Nilay Malkoç, Funda Koçdoğan, Şafak Göktaş, Özlem Türkistan, Özge Ar Gelişim Tıp Laboratuvarları Mikrobiyoloji Departmanı, Kızıltoprak-İstanbul Özet: Bu çalışma, halen tüberküloz tanısında kullanılmakta olan IGRA ( Interferon gamma releasing assay) testler olan T-SPOT.TB Test ile Quantiferon TB Gold Testin kullanıcı yönünden verimliliğinin kıyaslanması amacıyla yapılmıştır. Karşılaştırma için, laboratuvarımızda 2010- 2013 Mayıs ayları arasında yapılan 231 Quantiferon ( Cellestis, Avustralya) ve 2013 Mayıs ayından itibaren yapılmaya başlanılan 59 T-SPOT.TB Test ( Oxford Immunotec, UK ) sonuçları kullanılmıştır. 231 Quantiferon TB Gold Testin % 20.35 (47)’ i pozitif, % 70.13 (162)’ ü negatif ve % 9.52 (22)’si indetermine ( belirlenemeyen) sonuç vermiştir. 59 T-SPOT.TB Testin ise % 22 (13)’ si pozitif ve % 78 (46)’i negatif sonuç vermiştir. Belirlenemeyen ve tekrar gerektiren hasta örneği olmamıştır. Bu karşılaştırma sonunda, sonuçların netliği konusunda T-SPOT.TB Test belirgin olarak üstün bulunmuştur. Uygulama yönünden de örnek alımı için tek tüp kullanılması, tek tek çalışmaya uygunluk ve bu nedenle daha ekonomik sonuçlar elde edilebilmesi, T-SPOT.TB Test lehine olarak değerlendirilmiştir. Summary: The comparision of the productivity of IGRA tests ( T-SPOT.TB Test Quantiferon TB Gold Test) in terms of end user The aim of this study is to compare the productivity of two IGRA ( Interferon gamma releasing assay) tests in tems of end user. These IGRA tests are T-SPOT.TB Test and Quantiferon TB Gold. These both tests are stil being used at diagnose of tuberculosis. 231 Qunatiferon test ( Cellestis, Austuralia) results performed between 2010 May – 2013 May and 59 T-SPOT.TB Test ( Oxford, Immunotec, UK) results which have been performed since 2013 May, were used fort he comparsion. 231 Qantiferon TB Gold Tests results are % 20.35 ( 47) positive, % 70.13 ( 162 ) negative and % 9.52 (22) indetermine. 13 (% 22) cases were positive and 46 (% 78) were negative of total 59 T-SPOT TB Test results is.There is no indetermine result wich needs to retest. At the end of this comparison, T-SPOT TB Test was more superior because of clear results. One of the other advantages of T-SPOT.TB Test is, to use only one tube is enough fort he test. Also, it is available to perform the test one by one and it is more economical than Quantiferon TB Gold test. Amaç: Bu çalışmanın amacı, halen tüberküloz tanısında kullanılmakta olan IGRA ( Interferon gamma releasing assay ) testler olan T- SPOT.TB Test ve Quantiferon TB Gold Testin kullanıcı yönünden verimliliğinin kıyaslanması ve sonuçların ortaya konulmasıdır. Yöntem: Laboratuvarlarımızda, ilk dönemde IGRA test istemleri için Quantiferon TB Gold Test ( Cellestis, Avustralya ) kullanılmıştır. Son dört aydan beri de T-SPOT.TB Test (Oxford Immunotec, United Kingdom ) kullanılmaya başlanmıştır. Her iki test, üreticilerin önerilerine uygun olarak çalışılmıştır. Alınan sonuçlar, uygulanabilirlik ve diğer faktörler yönünden değerlendirilmiştir. Bulgular : 2010 yılı başından 2013 yılı Mayıs ayı sonuna kadar, laboratuvarımıza 231 IGRA test istemi gelmiş ve bu istemler için, Quantiferon TB Gold Test çalışılmıştır. 231 çalışmanın 47 ( % 20.35 )’ si pozitif, 162 ( % 70.13 )’ si negatif ve 22 ( %9. 52)’ si ise belirlenemeyen ( indetermine ) sonuç vermiştir. Başlangıç döneminde, testin standartlarının oturabilmesi için 14 ( % 6.06 ) test tekrardan çalışılmıştır. 2013’ ün Mayıs ayından itibaren ise, T-SPOT.TB Test çalışmaya başlanmış olup, bu sürede 59 hasta örneği üzerinde çalışma yapılmıştır. 59 hastanın 13 ( % 22 )’ü pozitif ve 46 ( %78 )’sı ise negatif olarak bulunmuştur. Belirlenemeyen ( indetermine ) sonuç olmamıştır. Sonuç: Her iki IGRA testin pozitiflik oranları birbirine yakın olup ( %22 ve % 20.35), T-SPOT.TB Testin pozitiflik oranı biraz daha yüksek bulunmuştur. Quantiferon TB Gold Test, 22 ( % 9.52 ) hastada belirlenemeyen ( indetermine ) sonuç vermiştir. T- SPOT.TB Test örnekleri içinde belirlenemeyen sonuç olmamıştır. Sonuçların daha net ve belirgin olması, T-SPOT.TB Test lehine avantaj olarak değerlendirilmiştir. Uygulama yönünden ise, Quantiferon TB Testin üç ayrı tüpe örnek alınarak gönderilme ve ilk işlemlerin, laboratuvar dışında örneği alan kuruluşta başlatılma zorunluluğu, hatalı örnek alınma riskini ve belirsiz sonuç oranını artırıcı yönde değerlendirilmiştir. Tek tek çalışmaya uygunluk ve daha kısa sürede sonuç verebilme yönünden T-SPOT.TB Test daha uygun görülmüş, Quantiferon TB Gold Testin, maliyet nedeniyle toplu çalışma yapılması gerekliliği, sonuç verme süresi yönünden dezavantaj olarak değerlendirilmiştir. Genel anlamda, kullanıcı yönünden ve sonuçların netliği yönünden T-SPOT.TB Testin daha avantajlı olduğu sonucuna varılmıştır. Burada elde edilen diğer önemli bir sonuç ise, her iki testin pozitiflik oranlarının birbirine yakın olmasıdır. T-SPOT.TB Test % 22 oranında pozitif sonuç vermiştir. Quantiferon ise %20.35 pozitif sonuç vermekle birlikte, % 9.52 de indetermine sonucu bulunmaktadır. Bunun dağıtılmasıyla, pozitiflik sonucu % 22- 23 civarında olacaktır. Sonuç olarak, T-SPOT.TB ve Quantiferon pozitiflik oranlarının % 22 civarında olacağı söylenebilecek durumdadır. Bu sonucu Türkiye nüfusuna genellersek, Türkiye’de toplamda 76 milyon x %22= 16.700.000 kişinin tüberküloz ile infekte olduğu söylenebilir. Bize gönderilen hastaların tüberküloz tanısından kuşkulanılan hastalar olduğu göz önüne alınırsa, Türkiye genelinde tüberküloz basili ile infekte insan sayısının 16.7 milyondan daha az olduğu bile söylenebilecek durumdadır. Bu oran, önemli uygulamaları da gündeme getirmektedir. Türkiye nüfusunun %78’i, tüberküloz basili ile karşılaşmamış görünmektedir. Bu oran, bilinenlerin aksine bir sonuçtur. Dolayısıyla, hastaların tanı algoritmasına da etki etmesi kaçınılmaz görünmektedir. Çünkü, PPD’ ye olan güvensizlik nedeniyle, PPD ile alınan pozitif ya da negatif sonuçlar, hekimler tarafından önemsenmemekteydi. Halbuki IGRA test sonuçları PPD gibi değildir. IGRA testler, BCG aşılamasından etkilenmemektedirler. Tüberküloz dışı mikobakterilerden de etkilenmemektedirler. Dolayısıyla, yalancı pozitiflikleri çok düşüktür.Immunsuprese durumlarda da sonuç vermektedirler ve yalancı negatiflikleri de azdır. Sonuç olarak, IGRA testler ile alınan pozitif ve negatif sonuçlar değerlidir ve tanıda yönlendirici olabilecek durumdadır. Toplumun yalnızca % 22’sinin tüberküloz basili ile infekte olması nedeniyle, Türkiye’de tanıda birçok durumun araştırmasında yer tutan tüberküloz tetkikleri de yön değiştirecektir. Artık tüberküloz varlığını kanıtlamaktan çok, olmadığını belirlemek daha akılcı olacaktır. Eğer IGRA test ile sonuç negatif ise ( % 78 negatif çıkacaktır), tüberküloz araştırmasına son verilmelidir. Zaman, olanaklar ve tanıya konsantrasyon diğer tanılara yönlendirilmelidir. Böylesi daha akılcı ve ekonomik olacaktır. Eğer IGRA test sonucu pozitif ise de, tanıda tüberküloz yönünden ciddi olarak araştırma yapılmalıdır. Tüm bu nedenlerle, tüberküloz tanı ve araştırmalarında artık PPD uygulamasının çok yararlı olmayacağını ve IGRA testlerin (T-SPOT.TB veya Quantiferon) kullanılmasının çok daha sonuç alıcı olduğunu söyleyebilecek durumdayız.


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz