Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

ELEKTROFOREZ TESTLERİ HASTALIKLARIN TANISINDA NE İŞE YARARLAR?
Yayınlanma Tarihi:
     (ÖZET BİLGİLER)
     SERUM PROTEİN ELEKTROFOREZİ TANIDA NE İŞE YARAR?
       Elektroforez, proteinleri fiziksel özelliklerine göre ayıran bir yöntemdir. Özel olarak hazırlanmış ortam ve düzeneklerle, çeşitli serum proteinleri alt sınıflara ayrılarak gruplanmaktadır.
       İki ana fraksiyon, albumin ve globulindir. Globulinler, alt gruplara ayrılmaktadır: Alpha-1, Alpha-2, Beta ve Gamma globulinler.
       Bu protein gruplarının, normal insanda kabul edilen belirli oranları vardır. Bu oranlar, çeşitli hastalık gruplarında değişikliğe uğramakta ve bu değişiklikler de hastalıkların tanısında kullanılmaktadır.
       Albumin bandı, proteinlerin en büyük grubunu oluşturur. Karaciğerin protein üretiminin azalması veya protein kaybı oluşan durumlarda azalmaktadır.
Serum Protein Elektroforezinin Tanıda Yararlı Ve Endike Olduğu Durumlar
1. Multipl Myeloma tanısı. M proteini artışı gözlenir
2. Açıklanamayan periferal nöropatiler
3. Kronik böbrek yetmezliği ve kemik ağrısıyla ilişkili anemi varsa
4. Çeşitli malignensi (Kanser) durumları
5. Kan yaymasında eritrositlerde rulo formasyonu saptanması
6. Serum proteini yüksekliği ile birlikte bulunan böbrek yetmezliği varsa
7. Açıklanamayan patolojik kırık veya radyolojik olarak saptanmış litik lezyon durumlarında
8. Bence Jones proteinurisi saptanmışsa
9. Primer amiloidoz ve bağlantılı hastalıklarda
10. Multipl myeloma şüphesi ile birlikte sırt ağrısı da varsa
11. Kronik infeksiyonların tanısında destek testi olarak (Tüberküloz, sarkoidoz gib
12. Siroz tanısında destek testi olarak
13. Otoimmün hepatitlerde destek testi olarak Y
      Yukarıda belirtilen durumların aydınlatılmasında, protein elektroforezi yardımcıdır. Albumin ve globulin fraksiyonlarında oluşan sonuçlar, tanıda farklı biçimde yorumlanarak, doğru tanı konulmasına yardımcı olmaktadır.
Daha fazla bilgiyi,Gelişim Tıp Laboratuvarları sitesinden bulabilirsiniz.
     İDRAR PROTEİN ELEKTROFOREZİ
       Proteinurinin değerlendirilmesinde kullanılır.
       Multipl myeloma şüphesi olan hastalarda, Bence-Jones proteinlerinin saptanması için yapılır. Serum protein elektroforezi ile birlikte yapılmalıdır. İdrar immunfiksasyon elektroforezi (İFE) ise, idrar protein elektroforezi ile saptanan proteinin tipini belirlemeye yardımcıdır.
       İdrar protein elektroforezi gerektiren durumlar:
1. Serumda monoklonal protein 1.5 g/dl üzerinde ise,
2. Serumda monoklonal serbest hafif zincir saptanmışsa ,
3. Serumda hipogammaglobulinemi mevcutsa
4. Serum elektroforezi nefrotik patern gösteriyorsa idrar protein elektroforezi istenilmelidir.
     İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZ (IFE)
       Monoklonal gamopatilerde, sentez edilen monoklonal proteinin türünü tanımlamak amacıyla yapılır. Protein elektroforezi ile, immünpresipitasyon tekniklerini bir araya getiren bir tekniğe sahiptir. Halen, IFE için en duyarlı ve geçerli yöntem, “gold standart” olarak kabul edilen agaroz jel yöntemidir. Son dönemde denenen diğer bazı yöntemler (Kapiller elektroforez gibi) IFE çalışmalarında agaroz jel yönteminin duyarlılık ve özgüllüğüne erişememektedir.
IFE test sonuçlarının yorumlanması ile ilgili daha fazla bilgiye, Gelişim Tip Laboratuvarları sitesinden ulaşabilirsiniz.
     ALKALEN FOSFATAZ İZOENZİM ELEKTROFOREZİ
       Normalde insan serumu, 4 farklı kaynaktan Alkalen Fosfataz izoenzimi içermektedir: Kemik, karaciğer, ince barsak, plasenta.    
      
Serum alkalen fosfataz konsantrasyonu, hepatobiliyer hastalıklar ve osteoblastik aktivitenin arttığı kemik hastalıklarında yükselmektedir.
      Artışın, hangi dokudan kaynaklandığı
tanıda önemlidir. Bu amaçla, agaroz jel ve poliakrilamid jel elektroforezi en güvenilir yöntemlerdir.
       Kemik metabolizması, kırıklar, paratiroidizm, osteomalasi, Vitamin D eksikliği, osteoporoz, menopozal osteoporoz, kemik kanserleri, kuşing sendromu, osteopeniler, pernisiyöz anemi, çinko ve magnezyum eksikliklerinde ALP izoenzim elektroforezi yararlıdır.
       Karaciğern parankimal hasarları, safra yolları ile ilgili tüm durumlar ve tümörlerde de ALP izoenzim elektroforezi yararlıdır. Barsak hastalıklarında tanıda yarar sağlayabilir.
Daha fazla bilgiyi Gelişim Tıp Laboratuvarı sitesinden alabilirsiniz.
    LİPOPROTEİN ELEKTROFOREZİ
       Lipidler, suda çözünmeyen bileşiklerdir. Kanda (plazmada) proteinlerle kompleks oluşturarak taşınırlar ve lipoproteinler adını alırlar.
       Lipoproteinler, elektroforez yöntemiyle şilomikron, çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) olarak 4 ana sınıfa ayrılırlar. Yüksek yoğunluklu lipoproteinlerin HDL-1 ve HDL-2 gibi alt grupları da vardır.
       Lipoprotein(a) ve lipoprotein X ise bu grupların dışındaki lipoproteinlerdir.
       Bu lipoproteinlerin oranlarına göre, kişilerin kalp ve damar hastalıkları riskleri ile ilgili yorum yapılmaktadır.
       Daha fazla bilgi için Gelişim Tıp Laboratuvarları sitesini ziyaret edebilirsiniz.
     LDH İZOENZİM ELEKTROFOREZİ
       LDH, sitoplazmik bir enzimdir. Hücre hasarının olduğu tüm durumlarda düzeyi artar.
En fazla bulunduğu dokular:
• Kalp
• Karaciğer
• İskelet kası
• Eritrositler • Trombositlerdir

       Akut myokard infarktüsü, karaciğer hastalıkları, kanserler ve iskelet kası hastalıklarının tanısında değerlidir.
       Bantlardaki değişikliğe göre AMI, megaloblastik anemi, karaciğer hastalıkları, kanserler, lösemiler, kas hastalıkları gibi durumlar hakkında doğru tanıya yöneltecek bulgular elde edilir.
        Daha fazla bilgi için, Gelişim Tıp Laboratuvarları sitesini ziyaret edebilirsiniz.
    KREATİN KİNAZ (CK) İZOENZİM ELEKTROFOREZİ
      CK izoenzimleri CK-1, CK-MB (CK-2) ve CK-3 olarak gruplanırlar.       CK izoenzimlerinin en önemli klinik kullanım alanı myokardial hasarın tanısıdır. CK-MB, myokard infarktüsünden sonra 4-6 saatte serumda saptanmakta ve 72 saatte kaybolmaktadır.
     HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ
       Hemoglobin sentezi ile ilgili karşılaşılan kalıtsal anomaliler olan anormal hemoglobin varyantları ile talassemilerin belirlenmesinde, hemoglobin elektroforezi yönteminden yararlanılmaktadır.
       İnsandaki normal hemoglobinler HbA1, HbA2 ve HbF’ tir.
      Anormal hemoglobinlerden en sık rastlanılanları ise HbS, HbC, HbD ve HbE’ dir.
       Daha fazla bilgi için, Gelişim Tıp Laboratuvaları sitesini ziyaret edebilirsiniz.
     BOS’ TA OLİGOKLONAL BANT ARAŞTIRILMASI
        Multipl sklerozun (MS) tanısında bu yöntem altın standart olarak kabul edilmektedir. Ayrıca sarkoidoz, paraneoplastik sendromlar, myeloma, metastazlar, nöropatiler, kollajen hastalıklar, malignensiler gibi çeşitli hastalıkların tanısında da yararlıdır.
        Bu yöntemle, İntratekal IgG sentezi saptanmaktadır.
        IgG indeksine bakılır.
        IgG indeksi=(BOS IgG / Serum IgG)/(BOS albumin / serum albumin)
olarak hesaplanır.
        MS hastalarında,
BOS elektroforezinde, serumda olmayan         IgG bantları görülür ve bunlar kaybolmazlar.
        Normal BOS’ ta bant mevcut değildir.
        Metastazlar ve paraneoplastik sendromlarda,
BOS’ ta çoklu oligoklonal bant, serumda birkaç bant görülür. Inflamatuvar nöropatiler, Guillain-Barre, kollajen doku hastalıkları, vaskulit ve malignensilerde BOS ve serumda 2 veya daha fazla eşleşmiş bantlar görülür.
        Myelomalarda,
BOS ve serumda 3-5 eşleşmiş bant görülür. Bunlara göre yorumlama yapılmaktadır.
NOT: Burada size sunulan bilgiler, özet bilgiler niteliğindedir.
Daha fazla bilgiyi, Gelişim Laboratuvarları web sitesinden elde edebilirsiniz.

    TAM OTOMATİK ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ
      Gelişim Tıp Laboratuvarları’ nda, elektroforez testleri Interlab Microgel tam otomatik elektroforez cihazı ile yapılmaktadır. Altın standart olarak kabul edilen agaroz-jel yöntemi kullanılmaktadır. Ayrıca, hemoglobin elektroforezi için HPLC yöntemi kulanılmaktadır.

Bu konularda daha fazla bilgiyi,
Gelişim Tıp Laboratuvarı web sitesinden elde edebilirsiniz.


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz