Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

Myeloperoksidaz (Kalp Riski)
Yayınlanma Tarihi
KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ ÖNGÖRMEDE MYELOPEROKSİDAZ ( MPO ) TESTİNİN KLİNİK YARARLARI NELERDİR ?

       Kişilerin gelecekteki kalp hastalıkları riskini önceden tahmin edebilmek ve değerlendirme yapabilmek açısından iki önemli laboratuvar testi öncelik taşımaktadır.

        Bunlar:
       1. Myeloperoksidaz: Gelecekteki kalp hastalıkları riskini öngörebilmek yönünden, tüm diğer testlerden bağımsız olarak en fazla bilgi sağlayan laboratuvar testi durumundadır.
       2. Hassas CRP ( High- sensitivity CRP= hsCRP ): Özellikle Myeloperoksidaz ( MPO) ile birlikte kullanıldığında, ileriye yönelik kalp hastalıkları riski yönünden önemli katkılar sağlamaktadır. Ateroskleroz Oluşumunda MPO’nun Rolü Nedir ? - MPO, gerçekte vücut savunmasında da rol oynar. Anti-mikrobiyal reaktif oksidan üreterek, yayılmacı patojenlerin öldürülmesine yardımcı olmaktadır. - MPO arter duvarında birikir ve ani kardiak ölümü olan kişilerin lezyonlarında sıkça bulunmaktadır. - MPO, plak oluşumunu artıran intravasküler inflamasyona aracılık etmektedir. - MPO, LDL’ yi oksitleyerek aterojenik olmasını sağlamakta ve HDL’ yi de disfonksiyonel hale getirmektedir. - MPO, nitrik oksitin biyoyararlanımını azaltarak, endotelyal disfonksiyona yol açmaktadır. - MPO, plak oluşumu ile bağlantılı olan proteaz kaskadını aktive etmektedir. Neden MPO Ölçümü Yapılmalıdır ? - Yükselmiş MPO düzeyi, koroner hastalığı riskini önceden haber vermektedir. Düşük düzeyler de düşük risk ile ilişkilidir. - Yükselmiş MPO düzeyi, akut koroner sendromu olan hastalarda, 24 aya kadar olan sürede olabilecek kardiyovasküler olayların bağımsız bir erken habercisidir. - MPO, tek başına bağımsız olarak ya da hsCRP ile birlikte kullanıldığında, geleceğe yönelik kardiyovasküler risk tahminini artırmaktadır.

MPO İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARDAN ÖZETLER
Uzun Süreli Önlemler Geliştirme Yönünden ( Primer Koruma )
1. Serum MPO düzeyleri, insanlarda endotelyal disfonksiyonu bağımsız olarak önceden haber vermektedir. Bu yönden CRP’ den daha üstündür.
2. Görünürde sağlıklı olan bireylerde bile yüksek MPO düzeyleri, gelecekteki koroner arter hastalığı riskini önceden haber verebilmektedir ( EPIC- Norfolk prospektif populasyon çalışması ).
3. Hiperkolesterolemisi olan çocukların MPO- aracılı oksidatif strese maruz kaldığı saptanmıştır. Bu nedenle MPO, oksidan ajanların artmasında ve prematüre aterosklerozun oluşumunda çok önemli rol oynamaktadır.
4. Risk altındaki hastaları daha iyi tanımlama yönünden, MPO’nun geleneksel risk faktörleri olan yaş, cinsiyet, sistolik basınç, total ve HDL kolesterol’ e ek olarak çalışılması gerektiği bildirilmiştir.

Akut Koroner Sendrom İle MPO İlişkisi
1) – Plazma MPO düzeyleri, Troponin T veya CRP’ den bağımsız olarak, göğüs ağrısı ( anjina) olan hastalarda MACE ( Major Adverse Cardiac Events- Major Zıt Kardiyak Olaylar ) riskini önceden tahmin edebilmektedir. Böylece MPO düzeyinin ölçümü, myokardiyal nekrozdan önce oluşan anstabil anjinayı belirlemede bir prediktör olabilir.
2) – Yüksek MPO düzeylerinin, Troponin T ve CRP gibi geleneksel biyomarkerların düşük ya da orta derecede yüksek olduğu durumlarda da daha anlamlı sonuç verdiği görülmüştür.
3) – Akut STEMI ( ST segment elevation MI ) hastalarında MPO ve NT- proBNP’ nin birlikte kullanımı, daha fazla prediktif güç oluşturmaktadır.
4) – MPO düzeyleri, 2 sene içerisinde akut koroner sendrom gelişen hastalarda plak stabilitesinin ve gelecekteki iskemik olayların bir göstergesi olarak anlamlıdır.
5) – MI hastalarında, kontrol populasyonuna göre önemli ölçüde yüksek MPO düzeyleri bulunmaktadır. Ayrıca, MPO düzeyleri bağımsız bir şekilde 5 yıllık yaşam şansını belirlemekte ve NT- proBNP ile birlikte kullanıldığında, prognozla ilgili ek bilgiler sağlamaktadır.

Kalp Yetmezliği İle MPO İlişkisi
1. Plazma MPO düzeyi, kalp yetmezliği olan hastalarda yüksektir ve kalp yetmezliğini yaş ile BNP’ den bağımsız bir şekilde önceden bildirir. Ayrıca, yükselmiş MPO düzeyi hastalığın progresyonu ile bağlantılı olabilir ve bundan dolayı da kalp yetmezliği hastalarının olumsuz prognozunun göstergesi olabilir.
2. MPO düzeyleri kalp yetmezliği hastalarında yüksektir ve hastalığın ciddiyeti ile ilişkilidir. Bu nedenle, orta düzeyde NT- proBNP değerleri olan hastalarda prognostik bir değeri vardır. Kalp Hastalıkları Riskini Öngörmede MPO ve hsCRP Nasıl Kullanılmalıdır ? Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, Myeloperoksidaz (MPO) ve hsCRP düzeylerini ölçerek, kişinin koroner arter hastalığı riskini 14 yıl önceden itibaren öngörebilmek mümkündür. İleriye yönelik risk öngörüsü yapabilmek yönünden en uygun kombinasyon, MPO ile hsCRP’ nin birlikte kullanılması olarak gözükmektedir. MPO veya hsCRP’ den birisinde yükseklik bulunması durumunda, kardiyovasküler nedenle ölüm riski, düşük bulunan bireylere göre 5.3 kat daha fazladır. MPO ve hsCRP’ nin ikisinin birden yüksek olduğu hastalarda ise ölüm riski, tek markerın yüksekliğinin de 4.3 kat daha fazlasıdır. Bu nedenle MPO ve hsCRP’ nin birlikte kullanımı, ileriye yönelik kardiyovasküler mortalite risk öngörüsü yapabilme yönünden en uygun seçenek olarak görünmektedir. Test Nasıl Yapılır? Test tam kan veya serumdan çalışılabilir. Parmak ucundan alınan kanla da çalışılabilir Kaynaklar: 1. Nicholls SJ and Hazen SL: Myeloperoxidase and cardiovascular disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2005; 25: 1102-1111. 2. Klebanoff SJ et al. Antimicrobial activity of myeloperoxidase. Methods Enzymol. 1984; 105:399-403. 3. Tavora F et al. Monocytes and neutrophils expressing myeloperoxidase ocur in fibrous caps and thrombin unstable coronary plaques. BMC Cardiovascular Disorders. 2009:9.27-33 4. Hazen SL and Heinecke JW. 3-chlorotyrosine, a specific marker of myeloperoxidase-catalyzed oxidation, is markedly elevated in low density lipoprotein isolated from human atherosclerotic intima. J Clin Invest. 1997; 99: 2075-2081. 5. Podres EA et al. Myeloperoxidase-generated reactive nitrogen species convert LDL into an atherogenic form in vitro. J Clin Invest. 1999; 103: 1547-1560. 6. Zheng L. et al. Apolipoprotein A-I is a selective target for myeloperoxidase-catalyzed oxidation and functional imparment in subjects with cardiovascular disease. J Clin Invest. 2004; 114:529-541. 7. Eiserich JP et al. Myeloperoxidase: A leukocyte-derived vascular NO oxidase. Science. 2002; 296: 2391-2394. 8. Fu X et al. Hyopochlorous acid oxygenates the cysteine switch domain of pro-matrilysin (MMP-7): A mechanism for matrix metalloproteinase activation and atherosclerotic plaque rupture by myeloperoxidase. J Biol Chem. 2001; 276: 41287. 9. Meuwese MC et al. Serum myeloperoxidase levels are associated with the future risk of coronary artery disease in apparently healthy individuals: the EPIC-Norfolk prospective population study. J Am Coll Cardiol. 2007; 50: 159-165. 10. Baldus et al. Myeloperoxidase serum levels predict risk in patients with acute coronary syndromes. Circulation. 2003; 108: 1440-145. 11. Cavusoglu E at al. Usefulness of baseline plasma myeloperoxidase levels as an independent predictor of myocardial infarction at two years in patients presenting with acute coronary syndrome. Am J Cardiol. 2007; 99: 1364-1368. 12. Heslop et al. Myeloperoxidase and C. reactive protein have combined utility for long-term prediction of cardiovascular mortality after coronary angiography. J Am Coll Cardiol. 2010; 58: 1102-1109.


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz