Prof.Dr.Paşa Göktaş
Biyografi
Anasayfa Güncel Laboratuvar
Yazıları
Sağlık Sistemi
Yazıları
Sosyal Konular
Hakkında
Fenerbahçe
Hakkında
Güncel Ortamdan
Seçtiklerimiz
Bilimsel
Yazılar
Kongre
Bildirimleri
İletişim

Sağlık Sistemimizle İlgili Yazılar

Sepsi Test
Yayınlanma Tarihi:
Daha hızlı ve duyarlı etken tanısı ile daha geniş etken isimlendirilmesi için SepsiTest + sekans analizi yönteminin tanıda kullanılması Paşa Göktaş, Nilay Malkoç, Funda Koçdoğan, Şafak Göktaş, Özlem Türkistan, Özge Ar Gelişim Tıp Laboratuvarları Mikrobiyoloji Departmanı, Kızıltoprak, İstanbul Özet: Bu bildirimin amacı, tanı alanında son dönemde kullanılmaya başlanılan SepsiTest hakkında bilgi sunmaktır. Laboratuvarımızda SepsiTest, 2013 yılı Temmuz ayından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Molzym ( Almanya ) firması tarafından üretilen SepsiTest, moleküler bir test olup, direkt olarak 2x1 ml EDTA’ lı kandan çalışılmaktadır. 4 saatlik bir PCR işlemi sonucunda, kanda bakteri veya fungal etken olup olmadığı anlaşılabilmektedir. Negatif sonuçta, patojen etken olmadığı sonucuna varılmakta ve işlem sona erdirilmektedir. Pozitif sonuçta ise, patojenin isimlendirilmesi için işlem sekans analizöründe sürdürülmektedir. Bu amaçla Applied Biosystem ( ABI ) sekans analizörü kullanılmıştır. 3 saat sonunda isimlendirme işlemi sonlanmaktadır. PCR+ sekans analizörü şeklinde sepsis tanısında kullanılan ve 345’ den fazla bakteri ve fungal etken tanısını yapabilen bu sistem, şu anda dünyada PCR alanında en geniş isimlendirme ve identifikasyon yapabilen sistemdir. MaldiTOF’ a göre avantajı, doğrudan materyalden çalışılabilmesidir.Kan dışında BOS, perikard, plevra, asit, sinovyal sıvılar, BAL, yara ve püy materyallerinden de patojen tanısı yapılabilmektedir.Gelişim Tıp Laboratuvarları, Molzym tarafından SepsiTest için Türkiye’ deki referans laboratuvarı olarak tayin edilmiştir. Summary: Using SepsiTest+ Sequencing analysis for diagnose to get faster, more sensitive and more clear identification results The aim of this study is to give information about SepsiTest which is getting popular in sepsis diagnose nowadays. This test has been being used at our laboratory since 2013 July. It is being produced by Molyzm which is a German company. It is a molecular test and is performed directly from 2x1 ml EDTA blood. In 4 hours period, it can be understood if there is a systemic bacterial or fungal infection. If the result is negative, then it is clear that there is no pathogen microorganism. In case of positive result, to identify the pathogen the process continues on sequencing analyser. For this purpose, Applied Biosystem ( ABI ) sequencing analyser is used. Identification ends at only 3 hours. This system is used as PCR+ sequencing analysis. It can detect more than 345 bacterial and fungal microorganisms for the diagnose of sepsis. In PCR area, this test has the widest range of bacteria and fungal microorganism identification. Unlike MaldiTOF, it is performed directly from the material. This is an advantage for SepsiTest. This test can detect the pathogen microorganism from blood, pericard, plevra, ascite, synovial fluid, BAL, wound and pus sample. Molzym announced that “Gelişim Medical Laboratories” is the reference laboratory for SepsiTest in Turkey. Amaç: Erken bakteriyel tanının çok önemli olduğu ve antibiyotik kullanımı nedeniyle kültürlerden yeterli verim alınamayan sepsis ve benzer olgularda, son dönemde kullanılmaya başlanılan SepsiTest + sekans analizi yönteminin tanı alanına getirdiği katkıları tartışmaya sunmaktır. Yöntem: Molzym ( Almanya ) firması tarafından üretilen bir PCR testi olan SepsiTest ile, hastalardan 2 x 1 ml EDTA’lı veya sitratlı kan alınarak, standart PCR çalışması yapılmıştır. 4 saatlik çalışma sonunda, kanda bakteriyel veya fungal etken var olup olmadığına karar verilmiştir. Negatif bulunan örnekler sonlandırılmış, pozitif bulunan örnekler isimlendirme için ABI ( Applied Biosystems ) sekans analizöründe devam ettirilmiştir. 3- 4 saatte de isimlendirme işlemi tamamlanmıştır. Özel program sayesinde, 345’ ten fazla ( binleri bulabilir) bakteri ve fungal patojen isimlendirilebilmektedir. SepsiTest ile materyalde 4 saatte patojen olup olmadığı, sonraki 3-4 saatte de patojenin ismi belirlenebilmektedir. Laboratuvarlarımız, Molzym tarafından SepsiTest için Türkiye’deki referans laboratuvarı olarak belirlenmiştir. Bulgular: SepsiTest+ sekans analizi yöntemi ile bakteri/ fungal etken tanısı ve idantifikasyonu sisteminin kurulumu 2013 Temmuz ayında yapılmış ve rutin uygulama bir süre önce başlamıştır. Uzunca süre deneme çalışmaları yapılmıştır. Bilinen bakteriyel örneklerle kontamine edilen kanlar üzerinde yapılan çeşitli çalışmalarda, beklenen doğru sonuçlar elde edilmiştir. Henüz rutin çalışma sonuçları sınırlı sayıdadır. Yeterli veri sayıları elde edildikten sonra, sonuçlar bilimsel ortam ile paylaşılacaktır. Sonuçlar: Sepsiste erken tanı önemlidir. Bilindiği üzere, kültür işleminde en erken sonuçlar 8-48 saat arasında alınmaktadır. SepsiTest ile patojen var olup olmadığı 4 saat sonunda ortaya çıkmaktadır. Etken belirlenmesi ise ek bir 3 saatlik çalışmayı gerektirmektedir. Özellikle, geç üreme gösteren fungal etkenlerin ve bakterilerin erken tanısında SepsiTest oldukça avantajlı görünmektedir. Ayrıca, SepsiTest ile oldukça geniş spektrumda bir tanı sağlanmaktadır. SepsiTest için, PCR+sekans analizi yöntemiyle 345’ ten fazla bakteri ve fungal etken tanınabilmektedir. Bu sayı, binleri bulabilmektedir. SepsiTest şu anda, özel programı ve kullanılan tekniği sayesinde, tanıda en geniş spektrumda ve mevcut patojenlerin tamamının tanısını yapabilen ilk PCR kiti durumundadır. SepsiTest’ in kültür işlemine göre diğer bir üstünlüğü, antibiyotik uygulanmasından etkilenmemesidir. Bu nedenle de, tedavi takibinde iyi bir seçenektir. Ayrıca, canlı patojen DNA’ sını ortamdaki ölü hücre DNA’ larından ayırabilmesi de yalancı pozitiflik olasılığını azaltan önemli bir özelliktir. Almanya Köln’ de Ulm Üniversitesi Klinikleri’ nde yapılan çok merkezli bir çalışmada, kültür ile kan örneğinden % 15.8 pozitif sonuç alınırken, SepsiTest ile %25.7 (% 67 daha fazla) pozitif sonuç alındığı bildirilmiştir. Hannover Tıp Fakültesi’ nde çeşitli materyalde kültür ile pozitiflik oranı % 34.6 iken, SepsiTest ile % 76.7 (2.2 kat daha fazla) oranında pozitiflik sağlandığı bildirilmektedir. SepsiTest’ in Maldi-TOF’ tan farkı, direkt olarak materyalden çalışma yapılabilmesidir. Maldi-TOF’ un kültürde üreyen materyale bağımlı olması ve SepsiTest ile kültüre göre daha fazla oranda pozitiflik saptayabilmesi de göz önüne alınırsa, Maldi-TOF’ a göre daha avantajlı ve geniş spektrumda idantifikasyon sağlayan bir tanı yöntemi olduğu rahatça söylenebilecek durumdadır. SepsiTest, kan örneği dışında BOS, asit, plevra ve perikard mayileri, sinovial sıvı, BAL ve püy örneklerinden de çalışılabilmekte ve geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. PCR+sekans analizi olarak özetlenebilecek bir teknolojiye sahip SepsiTest, tanı alanına hız, daha yüksek duyarlılık ve daha geniş idantifikasyon gibi önemli özellikler katabilecek potansiyele sahip görünmektedir. Bu test için Gelişim Tıp Laboratuvarları, üretici firma Molzym tarafından Türkiye’ deki referans laboratuvarı olarak tayin edilmiştir. Diğer merkezlerle birlikte çalışmalar yapılması ve daha geniş veriler oluşturulması uygun olacaktır kanısındayız.
Makale Yazım Tarihi:
Prof. Dr. Paşa Göktaş


Güncel Ortamdan Seçtiklerimiz